وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

بزرگداشت سميرا مخملباف در جشنواره كارلوويواری

Fri, 25/06/2004 - 00:00

 
جشنواره كارلوويواری معتبرترين جشنواره كشور چكسلواكی در سال ۲۰۰۴ برای تقدير از سميرا در برنامه‌ای تحت عنوان بزرگداشت سميرا مخملباف سه فيلم سينمايی سيب، تخته سياه و پنج عصر را به نمايش خواهد گذاشت.
تاريخ برگزاری جشنواره امسال كارلوويواری از تاريخ ۱۲/۴/۱۳۸۳ تا ۲۰/۴/۱۳۸۳ است. سميرا برای شركت در اين برنامه در تاريخ ياد شده به چكسلواكی سفر خواهد كرد.