وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

ترجمه ۹۰ نقد فرانسوی و انگلیسی درباره فیلم پنج عصر

Fri, 10/06/2005 - 00:00

 
برای مطالعه نود نقد که از زبان فرانسوی و انگلیسی درباره فیلم پنج عصر ساخته سمیرا مخملباف به فارسی برگردانده شده، به صفحه این فیلم در سایت مراجعه کنید.