وبسایت رسمی خانه فیلم مخملباف - Makhmalbaf Family Official Website

سمیرا مخملباف در موزه ژرژپمپیدو پاریس

Mon, 04/09/2006 - 00:00

 
سمیرا مخملباف به مناسبت نمایش فیلم تخته سیاه در سالگرد فعالیت های فابریکا در موزه ژرژ پمپیدو حضور خواهد یافت و در میز گرد سینما در جهان معاصر شرکت خواهد کرد. تاریخ این برنامه ۱۲ اکتبر است.